date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Chuyển đổi số

Tăng cường thúc đẩy số hóa y tế

Trong thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo và đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp của các Bộ, ban, ngành và các địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của toàn ngành y tế, sự hợp tác, giúp đỡ của bàn bè quốc tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe ở nước ta đã có những bước phát triển quan trọng, đột phá, đặt nền móng cho sự phát triển y tế điện tử và chuyển đổi số y tế trong thời gian tới.

10 thành tựu chuyển đổi số của ngành Y tế

Trong giai đoạn 2016-2021, ngành Y tế đã đạt được nhiều thành tựu về chuyển đổi số.

Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 ngành Y tế Thanh Hóa

Ngày 14/10/2021, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 4574/KH-SYT về Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 ngành Y tế Thanh Hóa

Chuyển đổi số ở Thanh Hóa tiết kiệm được hơn 60 tỷ đồng chi phí hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa vừa có báo cáo đề án chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 – 2021, tầm nhìn đến năm 2030, theo đó chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Công khai kết quả giải quyết TTHC