date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA
PHÒNG NGHIỆP VỤ DƯỢC

 

(Ban hành tại Quyết định số 960/QĐ-SYT ngày 17/11/2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa)

1. Vị trí, chức năng
Phòng Nghiệp vụ Dược là phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực dược và mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Hướng dẫn triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, chế biến và chất lượng của dược liệu, thuốc cổ truyền tại địa phương theo thẩm quyền được phân cấp.
b) Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn. Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.
c) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động dược lâm sàng bảo đảm an toàn, hiệu quả và các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền.
d) Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết đơn hàng mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và mua nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc của cơ sở bán buôn, bán
lẻ thuốc có đặt địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh, cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh tư nhân, cơ sở nghiên cứu, kiểm nghiệm, cơ sở đào tạo chuyên ngành y,
dược, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
bằng thuốc thay thế, cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại
khác đóng trên địa bàn tỉnh; chỉ định cơ sở bán buôn hoặc cơ sở bán lẻ thuốc
thực hiện việc kinh doanh hoặc khoa dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
nhượng lại thuốc phải kiểm soát đặc biệt để bảo đảm đủ thuốc cho người bệnh trong trường hợp trên địa bàn không có cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật.
đ) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đối với cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn quản lý; Cấp, thu hồi số công bố mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.
e) Xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức Hội thảo, xác nhận nội dung Quảng cáo mỹ phẩm.
g) Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện đào tạo dược lâm sàng, thông tin thuốc, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dược, mỹ phẩm.
h) Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật.
i) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong hướng dẫn khai thác, nuôi trồng, chế biến và phát triển dược liệu theo quy định.
k) Phối hợp với các phòng chức năng và các đơn vị liên quan:
- Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền;
- Cấp, đình chỉ, thu hồi Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề dược;
- Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về dược, mỹ phẩm trên địa bàn quản lý;
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Công khai kết quả giải quyết TTHC