date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ DƯỢC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 100/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2000 của Bộ Y tế)

 

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Phòng Quản lý Dược thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh), có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Dược và các loại Mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người (sau đây gọi tắt là Mỹ phẩm) trên địa bàn tỉnh. 

 

II. NHIỆM VỤ

1. Căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Dược để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác Dược của tỉnh, trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 

2. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và biện pháp đảm đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh và phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương. 

3. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện những quy định về quản lý Dược và Mỹ phẩm. Hướng dẫn, kiểm tra hành nghề Dược trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế. 

4. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị thực hiện những quy chế chuyên môn về Dược trong sản xuất, bảo quản, cung ứng và xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

5. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo dõi, giám sát hoạt động thông tin, quảng cáo, giới thiệu Thuốc và Mỹ phẩm. Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu qủa. 

6. Chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan trong việc phòng chống sản xuất, lưu thông thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc và lạm dụng thuốc gây nghiệm, thuốc hướng thần trong ngành Y tế. 

7. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Y tế trong việc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về quản lý Dược và Mỹ phẩm theo quy định của Pháp luật. 

8. Thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác Dược theo quy định. 

9. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC