date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA
                                s_yte.jpg 
                                                          SỞ Y TẾ THANH HÓA

   101 - Nguyễn Trãi - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa

 

   CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

I. CHỨC NĂNG:

  Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,  chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

  Sở  Y tế chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh; đồng thời  chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ  Y tế.

 

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

  Sở Y tế thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước và của UBND tỉnh về các lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh. Có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu.

  1. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

  2. Nghiên cứu, xây dựng, trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch, các dự án, đề án, phát triển sự nghiệp y tế, nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; tổ chức chỉ đạo thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  3. Triển khai thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách của Trung ương và của UBND tỉnh về quản lý y tế; phát hiện các vấn đề về cơ chế, chính sách của Nhà nước không phù hợp đề xuất với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung;

  4. Lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ về y tế ở địa phương trình UBND tỉnh;

  5. Thường xuyên tổ chức thực hiện công tác thanh tra Nhà nước và kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về y tế: vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, quản lý dược, trang thiết bị y tế, hành nghề y dược tư nhân ... theo quy định của pháp luật;

  6. Tổ chức và quản lý việc hợp tác quốc tê trong lĩnh vực y tế do UBND tỉnh giao;

  7. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, kinh phí của Sở được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

 

III. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN:

  1. Văn phòng.

  2. Phòng Tổ chức cán bộ.

  3. Phòng Kế hoạch tổng hợp.

  4. Phòng Nghiệp vụ y.

  5. Phòng Quản lý dược.

  6. Phòng Tài chính kế toán.

  7. Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân.

  8. Thanh tra.

Công khai kết quả giải quyết TTHC