date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA
 QUY ĐỊNH

 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở Y tế

Điều 1. Vị trí, chức năng

Văn phòng Sở là tổ chức thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở tổng hợp, điều phối hoạt động của các tổ chức trong ngành theo Chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở; Thực hiện công tác Hành chính, văn thư lưu trữ, quản trị, hậu cần, Công nghệ thông tin và một số công tác khác do Lãnh đạo phân công. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công việc của Lãnh đạo

a)Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch làm việc của Lãnh đạo Sở;

b)Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Sở đến các cơ quan, đơn vị có liên quan;

c)Tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình hoạt động của Sở và của Ngành;

2. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, hậu cần

a) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, thông tin liên lạc và bảo mật các tài liệu thông tin trong cơ quan;

b) Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong ngành thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

c) Tổ chức thực hiện công tác thống kê trong lưu trữ của Cơ quan và các đơn vị trong ngành;

d) Thực hiện việc tiếp khách, hiếu, hỷ theo quy định của nhà nước, Sở Y tế ban hành; chịu trách nhiệm về công việc khánh tiết trong các ngày lễ, ngày tết, hội nghị, hội thảo toàn ngành do Lãnh đạo Sở tổ chức và các công việc đột xuất khác có liên quan;

đ) Tổ chức thực hiện công tác quản trị, hậu cần bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công việc điều hành của Lãnh đạo Sở và điều kiện làm việc của cán bộ, Công chức, viên chức, theo các quy định của pháp luật; đảm bảo công tác vệ sinh Môi trường, an ninh trật tự an toàn trong đơn vị;

e) Tổ chức y tế cơ quan và thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác quản trị, hậu cần, an ninh, phòng chống cháy nổ, Dân quân tự vệ

h) Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả phương tiện xe ô tô trang thiết bị để phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở và công tác quản lý Nhà nước của các đơn vị trong ngành, kể cả công tác đột xuất.

3. Thực hiện công tác quản lý tài sản, tài chính kế toán cơ quan

- Thực hiện công tác quản lý các nguồn kinh phí nhà nước giao cho cơ quan sở (bao gồm cả ngân sách nhà nước cấp, vốn vay viện trợ quốc tế) theo quy định của pháp luật.

- Quản lý vật tư, tài sản của cơ quan theo quy định.

4. Thực hiện công tác công nghệ thông tin 

a) Chủ trì xây dựng và quản lý Trang thông tin điện tử ngành Y tế;

b)Xây dựng quản lý và điều hành hệ thống mạng LAN, mạng điện thoại Cơ quan Văn phòng Sở;

c)Triển khai các hoạt động ứng dụng trên mạng nội bộ, Phần mềm phục vụ công tác điều hành và chỉ đạo của Lãnh đạo;

đ) Triển khai Chính phủ điện tử tại Sở, đẩy mạnh ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin.

5. Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phòng chống thảm họa tìm kiếm cứu nạn.

- Tổ chức phối hợp với các phòng ban trong việc thực hiện công tác phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn của ngành y tế.

- Giúp Lãnh đạo Sở về công tác thi đua khen thưởng cơ quan Sở Y tế.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan và nội quy cơ quan.

6. Tổ chức thực hiện công tác khác

- Phối hợp với các phòng ban xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan làm đầu mối báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm về công tác cải cách hành chính của ngành với tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Xây dựng và tổ chức hiện kế hoạch lao động công ích, tổ chức lực lượng và huấn luyện tự vệ cơ quan; Thường trực bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ; giữ gìn trật tự trong cơ quan.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo giao.

Điều 3. Cơ cấu cổ chức hoạt động

1. Lãnh đạo Văn phòng Sở

- Lãnh đạo Văn phòng Sở có Chánh văn phòng Sở và các Phó Chánh Văn phòng Sở do Giám đốc Sở Y tế Bổ nhiệm, miễn nhiệm. Chánh văn phòng Sở chịu trách nhiệm trước giám đốc Sở về mọi hoạt động của Văn phòng Sở; Phó Chánh văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng Sở và trước pháp luật về công tác được phân công.

2. Tổ chức Văn phòng

- Bộ phận Tổng hợp

- Bộ phận Hành chính

- Bộ phận Lưu trữ

- Bộ phận Quản trị

- Bộ phận Tài chính Kế toán

- Công nghệ Tin học

- Bộ phận phòng chống thảm họa tìm kiếm cứu nạn

- Bộ phận lái xe

- Bảo vệ

3. Cơ chế hoạt động

- Văn phòng Sở hoạt động theo chế độ thừa lệnh Giám đốc Sở.

- Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận văn phòng do Chánh văn phòng Sở quy định trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Sở được Giám đốc giao.

- Các chế độ chính sách theo chức danh và công việc cụ thể trong bộ phận được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định nhà nước hiện hành.

- Biên chế Văn phòng Sở theo Quyết định của Giám đốc Sở và được điều chỉnh hàng năm theo tính chất công việc, theo đề nghị Chánh Văn phòng Sở.

4. Hiệu lực thi hành

Quy định có hiệu lực từ 1/1/2010.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

- Các Ông (Bà) Chánh văn phòng Sở, Trưởng các phòng ban Sở và Thủ trưởng các đơn vị trong ngành chịu trách nhiệm thi hành.

Công khai kết quả giải quyết TTHC