date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA
 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

1. Vị trí, chức năng

Pḥòng Kế hoạchTài chính thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê tin học y tế và tài chính kế toán trong ngành y tế.

2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong từng giai đoạn phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch khi được phê duyệt.

2. Giúp Lãnh đạo Sở Y tế tổng hợp, xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm trình các cơ quan có thẩm quyền.

3. Sau khi kế hoạch được phê duyệt, Phòng Kế hoạch Tài chính có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Y tế phân bổ và thông báo các chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc Sở, các Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố.

4. Tổ chức hướng dẫn đon đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch y tế trên địa bàn, phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh báo cáo Giám đốc Sở Y tế và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

5. Làm đầu mối giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý Nhà nước về công tác viện trợ y tế, tổng hợp các nguồn viện trợ đưa vào cân đối nguồn lực chung. Theo dõi chỉ đạo cơ sở thực hiện việc quản lý và sử dụng viện trợ y tế theo quy định của Pháp luật.

6. Xây dựng và quản lý kế hoạch đầu tư phát triển, bao gồm kế hoạch xây dưụng cơ bản và kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển y tế của địa phương.

7. Giúp Giám đốc Sở y tế trong việc tổ chức thẩm định và đấu thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tổ chức tài trợ.

8. Tổng hợp, phân tích số liệu thống kê y tế định kỳ hàng năm, 5 năm và 10 năm, cung cấp số liệu thống kê y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện ké hoạch y tế của toàn ngành.

9. Chỉ đoạ và hướng dẫn nghiệp vụ thống kê, tin học cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

10.  Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở và tổ chức xây dựng dự toán thu chi ngân sách y tế của tỉnh, bao gồm các khoản thu sự nghiệp, chi sự nghiệp; chi thực hiện chương trình mục tiêu; thu, chi từ nguồn vốn viện trợ và vốn vay; chi đầu tư­ xây dựng cơ bản tŕnh Giám đốc Sở Y tế phê duyệt trước khi Sở bảo vệ kế hoạch với các cấp có thẩm quyền.

 11. Xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực  thuộc Sở; các chương trình dự án trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

 12. Tổng hợp, phân tích đánh giá hoạt động tài chính y tế, đề xuất phương án và  biện pháp nhằm từng bước đổi mới cơ chế quản lý tài chính, xây dựng cơ chế hoạt động hạch toán kinh tế, ứng dụng cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế trên địa bàn tỉnh.

13. Phổ biến và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản, chế độ, chính sách tài chính và kế toán của Nhà nước. Phối hợp xây dựng các văn bản có tính chất hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính và kế toán trình Giám đốc Sở Y tế  hoặc cơ quan có thẩm quyền để áp dụng thống nhất trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp do Sở quản lý.

14. Hướng dẫn các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế thực hiện công tác quản lý tài chính và kế toán theo quy định hiện hành.

15. Quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh cho y tế địa phương bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng, vốn viện trợ, vốn vay và các nguồn viện trợ khác theo quy định của Pháp luật. 

16. Theo dõi và quản lý công sản đ­ược Nhà nước giao cho Sở Y tế quản lý, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy chế của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công. Tổng hợp tình hình quản lý sử dụng, số liệu và thực trạng tài sản công để cung cấp kịp thời và đầy đủ cho cơ quan quản lý tài chính Nhà nước theo quy định. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định theo đúng chủ trương chế độ Nhà nước.

17. Thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm tra kế toán, tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc Sở, các chương trình mục tiêu thuộc ngành Y tế quản lý. 

18. Tổng hợp và báo cáo quyết toán tài chính với cơ quan tài chính theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành. 

19. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ phụ trách công tác tài chính và kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở. 

20. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và khen thưởng, kỷ luật đối với các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính của các đơn vị trực thuộc Sở.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao. 

3. Tổ chức

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đỗ Văn Quang

Trưởng phòng

2

Lê Xuân Loan

Phó Trưởng phòng

3

Hoàng Ngọc Côn

Phó Trưởng phòng

4

Đỗ Thái Hoà

Phó Trưởng phòng

5

Lưu Thị Quế

Chuyên viên

6

Trần Thị Thu Hà

Chuyên viên

7

Phạm Thị Mai An

Chuyên viên

8

Nguyễn Mai Ngân

Chuyên viên

 

4. Mối quan hệ công tác

1. Phòng Kế hoạch Tài chính chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế.

2. Phòng Kế hoạch Tài chính chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hoá và Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hoá và Vụ Kế hoạch - Bộ Y tế.

3. Phòng Kế hoạch Tài chính có mối quan hệ phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh

4. Phòng Kế hoạch Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo nghiệp vụ công tác kế hoạch, thống kê, tài chính kế toán đối với các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

Công khai kết quả giải quyết TTHC