date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA
 PHÒNG QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo công văn số 911/SYT-TC, ngày 11/9/2003 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá)

 

I. CHỨC NĂNG:

Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân thuộc Sở Y tế Thanh Hoá, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần huy động mọi nguồn lực chủa xã hội cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và xã hội hoá công tác y tế.

 

II. NHIỆM VỤ.

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực hành nghêg y dược tư nhân, ban hành và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển  mạng lứi hànhnghêg y dược tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản Quản lý Nhà nước về hoạt động hànhnghề y dược tư nhân, bao gồm cả việc xây dựng mô hình và cơ chế quản lý hành nghề y dược tư nhân phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và thực tiễn của tỉnh, đồng thời điều hành mô hình hoạt động có hiệu quả.

3. Thẩm định hồ sơ từ người xin đăng ký hànhnghề, thẩm định cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, trình Hội động tư vấn xét, cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược, Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền và Trang thiết bị y tế tư nhân,  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược, Pháp lệnh hànhnghề y dược tư nhân, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế.

4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người hànhnghề y dược tư nhân.

5. Thu thập số liệu báo cáo từ các  cơ sở hànhnghề để đánh giá, phân tích chất lượng hoạt động hằng năm xây dựng ké hoạch hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

6. Phối hợp với các phòng ban chức năng của cơ quan Sở Y tế thực hiện công tác Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Pháp luật về hành nghề y dược tư nhân, tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về lĩnh vực hànhnghề y dược tư nhân.

7. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo công tác thi đua, khên thưởng trong công tác  hành nghề y dược tư nhân.

8. Đôn đốc việc thu lệ phí thẩm định, cấp phép các cơ sở hành nghề y dược tư nhân theo quy định của Bộ Tài chính.

9. Tuyên truyền các chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực hànhnghề y dược tư nhân đến nhân dân và các cơ sở hành nghề y dược tư nhân.

10. Chấp hành sự phân công của Giám đốc Sở Y tế. Tham gia các mặt công tác khác trong lĩnh vực hoạt động của ngành.

Công khai kết quả giải quyết TTHC