date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA
 Quy định chức năng, nhiệm vụ của

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Thanh Hóa

 I. Vị trí, chức năng:

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế có chức năng tham mưu , tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế.

II. Nhiệm vụ:

1. Công tác Tổ chức:

- Tham mưu cho  Giám đốc Sở Y tế trong việc xây dựng quy hoạch về tổ chức của ngành và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý.

- Tham gia xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị y tế từ tỉnh đến thôn, bản theo quy định của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, quản lý công tác tổ chức các đơn vị y tế trực thuộc Sở.

- Xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị y tế trong ngành.

2. Công tác quản lý cán bộ, công chức:

- Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức: Công chức lãnh đạo, công chức chuyên môn nghiệp vụ và các công chức có chức danh khác.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, quản lý...

- Đề xuất và phối hợp  giải quyết thủ tục xét chọn cử cán bộ, công chức đi công tác, học tập, tham  quan ở trong và ngoài nước.

- Tham gia tổ chức việc thi tuyển, thi nâng ngạch, xét chuyển ngạch, tiếp nhận và điều động cán bộ, công chức theo quy định phân cấp quản lý.

- Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh cán bộ, công chức ngành y tế theo quy định.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cán bộ, công chức theo quy định phân cấp quản lý.

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức toàn ngành và hướng dẫn công tác đánh giá, bổ sung lý lịch cán bộ, công chức hàng năm.

3. Chế độ chính sách và lao động tiền lương:

- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các quy định hiện hành về định mức lao động đối với từng tuyến, từng lĩnh vực. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc phân bổ và quản lý chi tiêu lao động cho các đơn vị theo quy định phân cấp quản lý.

- Tổ chức thực hiện và đề nghị bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức về lương, phụ cấp quanh lương...

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về tiến hành các thủ tục về khen thưởng, kỷ luật.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động.

- Giúp Giám đốc Sở Y tế giải quyết chế độ nghỉ hưu, mất sức, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với cán bộ, công chức theo quy định.

4. Bảo vệ chính trị nội bộ:

Giúp giám đốc Sở Y tế thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành theo quy định.

5. Thông tin, báo cáo:

- Thống kê, báo cáo các nội dung công tác tổ chức, cán bộ, công chức và chế độ chính sách đúng thời gian quy định.

-  Cập nhật, phản ánh kịp thời các thông tin đột xuất có liên quan lên các cơ quan chức năng cấp trên

6. Giúp Giám đốc Sở Y tế tổ chức thực hiện công tác Pháp chế y tế trong toàn ngành.

7. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

III. Tổ chức:

Lãnh đạo: Trưởng phòng và Các Phó trưởng phòng  giúp việc.

Biên chế: Nằm trong biên chế của Văn phòng Sở.

IV. Kinh phí hoạt động:

Kinh phí thuộc Văn phòng Sở.

V. Mối quan hệ công tác:

1. Phòng Tổ chức cán bộ chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Y tế.      

2. Phòng Tổ chức cán bộ chịu sự quản lý và chỉ đạo về nghiệp vụ của Sở Nội vụ, Ban tổ chức Tỉnh uỷ và Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế.

3. Phòng Tổ chức cán bộ có mối quan hệ phối hợp với các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế  và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh.

4. Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo về nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Y tế./.

Công khai kết quả giải quyết TTHC