date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA
 

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ SỞ Y TẾ

 

(Ban hành tại Quyết định số 960/QĐ-SYT ngày 17/11/2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa)


1. Vị trí, chức năng
Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý về lĩnh vực tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của ngành y tế.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.
b) Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện về chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật, xếp loại chất lượng, giải quyết và hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ hưu, thôi việc và các chế độ khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Giám đốc Sở theo quy định.
c) Tham mưu, đề xuất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, điều động, quy hoạch đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.
d) Xây dựng chế độ khuyến khích phát triển nguồn nhân lực y tế - dân số
trên địa bàn tỉnh và xây dựng, trình ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế, dân số và các chế độ, chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh. Quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ giảng viên và quản lý các chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền. Đề xuất phối hợp giải quyết xét chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đi học tập, công tác, tham quan ở trong và ngoài nước.
đ) Tham mưu tổ chức thi tuyển, xét tuyển, công tác tiếp nhận, thuyên chuyển
cán bộ, công chức, viên chức, thi thăng hạng, xét thăng hạng theo phân cấp quản lý.
e) Chủ trì hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh công chức, viên chức; Quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo phân cấp; Hướng dẫn,
thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.
g) Bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành.
h) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Công khai kết quả giải quyết TTHC