date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA
 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG NGHIỆP VỤ Y

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3192/2000/QĐ-BYT Ngày 11/9/2000)

 

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG.

Phòng nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chuyên môn nghiệp vụ y và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế.

 

II. NHIỆM VỤ

1. Phối hợp với các phòng chức năng , các đơn vị trực thuộc Sở y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương.

2. Triển khai hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy trình kỹ thuật, chế độ chuyên môn đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, dịch bệnh của các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, y tế các cơ quan, xí nghiệp, trường học,… và y tế tư nhân đóng trên đại bàn tỉnh.

3. Theo dõi, đánh giá và phân tích diễn biến mô hình bệnh tật trên đại bàn tỉnh, đề xuất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám chữa bệnh.

4. Đề xuất việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phòng bênh, khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế của tỉnh.

5. Là đầu mối triển khai và theo dõi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại phục vụ cho sự phát triển của ngành. Tham gia đề xuất nhu cầu và phối hợp thực hiện công tác đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

6. Tham mưu cho Giám đốc Sở về mặt chuyên môn nghiệp vụ trong công tác giám định y khoa, giám định pháp y tâm thần, quản lý sức khoẻ.

7. Phối hợp với thanh tra Sở để thanh tra, kiểm tra chuyên ngành y tế về công tác khám, chữa bệnh, vệ sinh an toàn lao động, quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh.

8. Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật trong phòng bệnh và khám, chữa bệnh.

9. Phối hợp với phòng Quản lý HNYDTN tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ sở hành nghề y, YHCT tư nhân, bán công, dân lập theo quy định của pháp luật. 

10. Thống kê, tổng hợp báo cáo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Công khai kết quả giải quyết TTHC