Thông báo mã số hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Đăng lúc: 15:00:00 02/01/2020 (GMT+7)

Thông báo mã số hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

Xem chi tiết tại đây.